Upravičenci:
MSP podjetja, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (podrobnosti v javnem pozivu).

Na dan 12.3.2020 so glavno dejavnost opravljali v eni izmed:
– I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
– I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
– N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.

Prejemniki pomoči po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije covid-19, objavljenem dne 16.11.2020, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu.

So imeli na dan 12.3.2020 vsaj enega zaposlenega oz. samozaposlenega in vsaj enega zaposlenega oz. samozaposlenega na dan oddaje vloge.

DODATNE INFORMACIJE
Podrobnejše informacije o javnem pozivu so vam na voljo na spletni strani SPIRIT, kjer na desni strani najdete povezavo do Javnega poziva in Pozivne dokumentacije. Telefonska številka namenjena tehnični podpori prijaviteljem: 01/ 828 06 70. Tehnična podpora prijaviteljem bo na voljo od ponedeljka, 12.4.2021, od predvidoma 13.00 ure dalje.  Za pomoč pri oddaji vloge in elektronskem podpisu (tudi če nimate kvalificiranega digitalnega potrdila) se lahko obrnete tudi na najbližjo Točko SPOT Svetovanje. Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-2@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja. (Na posamezna vprašanja na SPIRIT ne bodo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom).

 
(Vir: Spirit Slovenija)