Zbornica

Predstavitev zbornice

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Moste-Polje

OOZ Ljubljana Moste – Polje je oseba javnega prava in je samostojna, nestrankarska in strokovno-poslovna organizacija, ki delno deluje na območju občine Ljubljana in delno na območju občine Dol pri Ljubljani.

OOZ Ljubljana Moste-Polje se je oblikovala kot pravna naslednica Združenja samostojnih obrtnikov Ljubljana Moste-Polje, katero je bilo ustanovljeno 19. 3. 1975. Danes je ena izmed 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki delujejo v okviru obrtno-podjetniškega zborničnega sistema katerega krovna organizacija je Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije. Osnovni akt in temeljne usmeritve za delovanje zbornice predstavlja Statut Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Moste-Polje.

Zbornica ščiti in zastopa interese članov

Zbornica ščiti in zastopa interese članov, spremlja in obravnava problematiko obrti, vodi obrtni register, v katerega se vpisujejo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno oziroma obrti podobno dejavnost ter imajo poslovni sedež na območju, ki ga pokriva zbornica. Sodeluje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije na podlagi interesa za uresničitev posameznih ciljev in nalog. Posreduje različne informacije o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo. Svetuje na različnih področjih poslovanja, organizira različna predavanja, seminarje, skrbi za družabno povezovanje članov ter opravlja vrsto drugih nalog v interesu članov.

V zbornico se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe …

V zbornico se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Prav tako se lahko zaradi zagotavljanja skupnih interesov in strokovnosti v zbornico včlanijo tudi vse druge fizične in pravne osebe.

Zbornico upravljajo člani preko izvoljenih oz. imenovanih predstavnikov v organih, ki funkcije opravljajo prostovoljno. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Najvišji organ upravljanja zbornice je Skupščina. Izvršilni organ Skupščine je Upravni odbor. Skupščina izvoli predsednika zbornice iz vrst članov zbornice ter na njegov predlog potrdi podpredsednika zbornice in člane Upravnega odbora. Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe Skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice.

Nadzorni odbor zbornice voli Skupščina izmed članov zbornice in šteje 3 člane. Nadzira izvajanje Statuta in drugih splošnih aktov, uporabo sredstev za delo zbornice in finančno materialno poslovanje.

Glede na izkazan interes članov se kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in odločanja ustanavljajo sekcije za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njihovo delovanje.

Strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela opravlja strokovna služba zbornice, ki jo vodi sekretarka zbornice.