Zbornica

Organi zbornice

Predsednica zbornice, podpredsednik zbornice, skupščina, upravni odbor in nadzorni odbor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Moste-Polje predstavlja več organov. Poleg predsednice in podpredsednika še skupščina, ki šteje 12 članov in in se jih voli na štiri leta, upravni odbor, v katerem je 5 oseb in imajo prav tako mandat 4 leta, ter nadzorni odbor s tremi osebami, ki svojo funkcijo prav tako opravljajo 4 leta.

Predsednica zbornice

Zrnec Romana: e-pošta: rz@zrnec.com

Tudi predsednica Upravnega odbora. Zastopa in predstavlja zbornico ter uresničuje sklepe Skupščine in Upravnega odbora zbornice.

Podpredsednik zbornice

Landeker Franc: e-pošta: franci@bloom.si

Podpredsednik zbornice nadomešča predsednico zbornice v njeni odsotnosti, predstavlja zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter uresničuje sklepe Skupščine in Upravnega odbora zbornice.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje do 15 članov – poslancev.

Člani skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Moste-Polje za mandatno obdobje 2018-2022:

 • Božičnik Rok
 • Češnovar Matej
 • Ferle David
 • Keber Jože
 • Klančar Andreja
 • Landeker Franc
 • Levičnik Dušan
 • Lukman Josip
 • Novak Robert
 • Počervina Damjan
 • Primožič Simon
 • Zajc Nuša
 • Zrnec Romana

Upravni odbor

Upravni organ je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 5 do 7 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor lahko za kakovostno opravljanje nalog s področja dela imenuje stalne ali občasne odbore.

Člani upravnega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Moste-Polje za mandatno obdobje 2018-2022:

 • Zrnec Romana
 • Landeker Franc
 • Ferle David
 • Klančar Andreja
 • Kramar Gašper

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzira delo zbornice, in sicer izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, uresničevanje sprejetega programa dela, ter finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice.

Člani Nadzornega odbora Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Moste-Polje za mandatno obdobje 2018-2022:

Predsednik:

Krhlikar Martin

Člana:

 • Hribernik Nataša
 • Trtnik Luka