Zadnje novice

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita. MOJSTRSKI NAZIVI

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 04. JANUARJA 2021 IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2021.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita
V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
–  je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj 3 leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
–  je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj 2 leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
–  ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj 1 leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

  Rok za oddajo popolne vloge v prvem pristopnem roku je 12.2.2021 !

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 4. januarja 2021 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS  ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Pristopni roki na 23. razpisu za mojstrske izpite
V okviru 23. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:
–  prvi pristopni rok je marec 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 12. februarja 2021)
–  drugi pristopni rok je oktober 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 24. septembra 2021).

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si ter Ani Treven, telefon 01/58 30 509, e-naslov: ana.treven@ozs.si