Zadnje novice

Konec meseca marca je vlada skladno z možnostjo, ki jo je predvideval PKP 5, s sklepom podaljšala več »PKP ukrepov« do 30. junija in med le-temi tudi ukrep povračila nadomestila plače za čas karantene in višje sile.

Vsebina oziroma pogoji za izvajanje teh ukrepov se niso spremenili, zato si lahko na naših spletnih straneh podrobneje preberete blog s tovrstno problematiko.     

Bistveni namen tega mojega prispevka je opozoriti predvsem na nevarnost zamude pri podaji vloge, saj prepozno vlogo, ki se nanaša na povračilo nadomestila plače, zavod za zaposlovanje zavrže in se v vsebinsko upravičenost niti ne spušča.

Z več odloki je vlada uvedla t.i. »lock down« za obdobje od 1. do 11. aprila 2021 in med temi tudi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. list RS, št. 47/21), na podlagi katerega so zaprti vrtci in šole razen z nekaterimi izjemami. Zaprtje vrtcev in šol povzroča precej težav tistemu delu gospodarstva, ki lahko tudi v tem času nemoteno posluje in potrebuje kolikor se le da, čimbolj kompletno kadrovsko sestavo. 

Rok za oddajo vloge je 8 dni od prvega dne odsotnosti delavca!

V kolikor se delodajalec in delavec ne dogovorita za izrabo letnega dopusta, lahko delavec zaradi varstva otroka, ki sicer obiskuje vrtec ali osnovno šolo do vključno 5. razreda, uveljavlja višjo silo. Delodajalcu mora glede tega podati pisno izjavo o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile in sicer najkasneje v roku 3 delovnih dni. Delavcu pripada 80 % nadomestila plače, toda ne manj kot minimalna plača.

Delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plače iz tega naslova na zavodu za zaposlovanje, toda pozor, vlogo, ki se poda  elektronsko na portalu za delodajalce https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsana-oddaja-vlog-za-povracilo-nadomestila-zaradi-karantene-ali-visje-sile, skupaj s pisno izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile, mora podati najkasneje v 8 dneh od prvega dne odsotnosti delavca iz tega razloga.
To pomeni, da če je prvi dan tovrstne delavčeve odsotnosti 1. april, mora delodajalec vlogo podati najkasneje 9. aprila. Četudi delodajalec morda še ne razpolaga s pisno izjavo delavca, naj vlogo vseeno poda, četudi je nepopolna, saj zavod v nadaljevanju postopka zahteva dopolnitev vloge, s tem pa delodajalec pridobi dodaten čas. V primeru, da je vloga podana prepozno, pa četudi le za en dan, jo zavod zavrže kot prepozno. V pritožbenem postopku ali zahtevi za obnovo postopka je sicer teoretično možno uveljavljati kak opravičljiv objektivni razlog za zamudo, toda možnosti so vsekakor manjše.

S tem v zvezi naj omenim, da je OZS že kar nekajkrat predlagala, da se tozadevni 8 dnevni rok podaljša vsaj na 15 dni, saj se je v praksi v tovrstni zamudi znašlo že kar nekaj delodajalcev, toda vsaj zaenkrat naš predlog še ni bil akceptiran.

V kolikor je zaradi varstva otrok spričo zaprtih vrtcev in šol onemogočen opravljati dejavnost podjetnik, je upravičen do delnega povračila izgubljenega dohodka, kar pa sodi v pristojnost FURS-a. Tako kot doslej je treba vloge oddati elektronsko prek sistema eDavki, obrazec je že na razpolago. Kot pravočasne se obravnavajo vloge, ki jih upravičenec poda v roku 30 dni od pridobitve ustreznega dokazila, da je nastopila zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, kar pomeni, da zadostuje sklicevanje na aktualni zgoraj omenjeni vladni odlok.
Delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, lahko uveljavlja samozaposleni, statusno organiziran kot s.p. in zato zavarovan na podlagi 15. člena kot tudi lastnik & direktor d.o.o.-ja ali kake druge pravne osebe, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Vir: Svetovalni center OZS, Dušan Bavec, univ. dipl. prav.