Zadnje novice

SPIRIT Slovenija je na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov in tri vrste pomoči – enostavna, posebna in pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Spletna aplikacija je aktivna od 1. novembra 2022  do 15. novembra 2022, do 12. ure, ko se zapre in oddaja vlog ne bo več možna.

Rok za oddajo vloge je 15. november 2022 do 12. ure !

Upravičenci do pomoči po tem zakonu so pravne ali fizične osebe ali gospodarsko interesna združenja, ki so organizirani v skladu z zakonom in so bili registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 ter izpolnjujejo vse pogoje.
Do pomoči so upravičeni gospodarski subjekti in zadruge pod naslednjimi pogoji:
-Upravičeni so samo tisti subjekti, za katere se je povprečna cena električne energije in zemeljskega plina v obdobju julij – september 2022 v primerjavi s povprečno ceno v letu 2021 povečala več kot dvakrat (cena 2021 pomnožena s faktorjem 2)
-Upravičeni so samo tisti subjekti, ki zaradi povišanj cen elektrike in zemeljskega plina niso dvignili svojih prodajnih cen za več kot 10 %.
-Upravičeni so samo tisti subjekti, ki za te stroške niso prejeli drugih državnih pomoči.

Za podjetja, ki so utrpela škodo zaradi povišanih cen zemeljskega plina in elektrike so predvidene tri vrste pomoči, in sicer:
*enostavna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 evrov (oziroma 62.000 evrov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture);
*posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona evrov;
*pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon.

Upravičeni stroški in višina financiranja
Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Možnost oddaje vloge
Prijavitelji lahko oddate e-vlogo za dodelitev pomoči v aplikaciji, ki jo upravlja SPIRIT Slovenija in bo objavljena na spletni strani agencije (https://www.spiritslovenia.si/razpis/392). Dodajanje podjetij, priprava in oddaja elektronskih vlog je možna od 1. 11. 2022, od 12. ure dalje do 15. 11. 2022, do 12. ure, ko se zapre, kar pomeni, da po tem roku pod nobenim pogojem ne bo možno več urejati ali oddajati vlog.
Aplikacija večinoma preko čarovnika in/ali s pomočjo podrobnih navodil vodi uporabnika po posameznih postopkih. Za tiste, ki se odločajo med enostavno ali posebno pomočjo, bo med vnosom mogoče primerjati zneske, do katerih bi bil upravičenec upravičen v primeru ene ali druge pomoči. Zakoniti zastopnik prijavitelja bo za podpis vloge potreboval kvalificirano digitalno potrdilo.

Vzpostavljen podporni klicni center
Vzpostavljen je tudi podporni klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo, izpolnjevanju e-vloge ter pomoč pri podpisovanju dokumentov. Na voljo je med 2. in 15. 11. 2022, in sicer vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Telefonska številka klicnega centra: 051/277-880, Elektronski naslov za tehnična vprašanja: spirit.energenti@gmail.com. Za vsebinska vprašanja je na voljo e-mail naslov: energenti@spiritslovenia.si. Na posamezna vprašanja vam ne bodo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja, katera sproti dopolnjujejo.

Izplačilo nepovratne pomoči
Za izplačilo nepovratne pomoči bo pomembno, da je vloga oddana v roku, torej  do 15. 11. 2022, do 12. ure, in da so k njej priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika. Podjetja bodo prejela pomoč v dveh izplačilnih obdobjih. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 – september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober – december 2022 pa do 15. 3. 2023.

Vir: SPIRIT